ကိုယ္ေရး

စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား

   အႀကိဳက္ဆံုး ေတးဂီတ
 ျမန္မာ႐ိုးရာေတးဂီတ
   အႀကိဳက္ဆံုး ႐ုပ္ရွင္
 ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္
   အႀကိဳက္ဆံုး ႐ုပ္သံ အစီအစဥ္
 ျမဝတီ႐ုပ္ျမင္သံၾကား

ဆက္သြယ္ရန္

   https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm
   https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm
http://www.seniorgeneralminaunghlaing.com
   https://www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္
 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
   ႏိုင္ငံေရးအျမင္
 အျခား
   ရာထူး
 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
    ဆုမ်ား
 “Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand”
 Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree)
 Gallant Commander of Malaysian Armed Forces
   ဘာသာေရးအျမင္
 ဗုဒၶဘာသာ
   က်ား/မ
 က်ား