မိုဘိုင်း App

QR Code အား QR Code Reader ျဖင့္ Scan ျပဳလုပ္ၿပီး Mobile App အား download ျပဳလုပ္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္