တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လာအုိႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Heuangseng KHAMDALAVONG အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ (႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၃၀

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ တာယာစက္ရံု(ရြာမ) သို့သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၊ ရန္ကုန္တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႔ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၈

ဆက္ဖတ္ရန္

လွ်ပ္စစ္မီး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ က႑မ်ားျဖစ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ – ၂၈ လွ်ပ္စစ္မီးေကာင္းမြန္မႈ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးေကာင္းမြန္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ရွိမွသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရတုိ႔ကုိ တန္ဖုိးထားေျခြတာသုံးဆြဲၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ား ပညာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အနာဂတ္ေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ရန္ကုန္တပ္နယ္ရွိ

ဆက္ဖတ္ရန္

ပစၥည္းခ်င္းတူလွ်င္ေစ်းႏႈန္းသက္သာရမည္၊ ေစ်းႏႈန္းခ်င္းတူလွ်င္ ပစၥည္းအရည္ေသြးပုိမုိ ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္၍ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွအစ ထုတ္ကုန္မ်ားအားလုံးအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္၊ ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထုိးႏုိင္ေရး ျပည္ပပုိ႔ကုန္ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေရး စြမ္းအားရွိသမွ်ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ – ၂၈ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံ တို႔လုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာစီးပြားေရး

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ တာယာစက္ရံု(ရြာမ) သို့သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၊ ရန္ကုန္တပ္နယ္ရွိ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႔ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၈  

ဆက္ဖတ္ရန္