တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ား ၀ါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြ အခမ္းအနားတက္ေရာက္(႐ုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိ၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းလုိက္ပညာရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ ၾကရန္လုိ(ရုပ္သံသတင္း)

ဆက္ဖတ္ရန္

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိ၊ ပညာေရးစနစ္မ်ား မည္သုိ႔ပင္ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းလုိက္ပညာရပ္မ်ားအား အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ ၾကရန္လုိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ ၇ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္လုိအပ္ေနသည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသားစြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားဆုိသည့္ ပညာေရးစတုဂံအား ေကာင္းရန္လုိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားကပညာကုိတတ္ေအာင္ႀကိဳးစားသင္ယူ၊ ဆရာမ်ားကပညာကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပး၊ မိဘမ်ားကသားသမီးမ်ားအတြက္ ပညာေရးကုိအားေပး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အပါအ၀င္ ေအးခ်မ္း၊ လုံၿခဳံ၊

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိဗိမၼာန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈/၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ၌ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စစ္သည္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမိသားစု၀င္သားသမီးမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဘက္စံုပညာထူးခၽြန္လူငယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား၌ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကား(ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၇

ဆက္ဖတ္ရန္

တပ္မေတာ္တြင္ မိမိ၏တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားအား ေန႔စဥ္သတင္းပုိ႔ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ တပ္တြင္းဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စည္းကမ္း တက် က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလုိင္ – ၂ တပ္မေတာ္တြင္ မိမိ၏တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားအား ေန႔စဥ္ သတင္းပုိ႔တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္က မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ တပ္တြင္းဒီမုိကေရစီစနစ္ ကုိ စည္းကမ္းတက်က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းေသာတပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ဆက္ဖတ္ရန္