စက္မ်ားစြမ္းအားျပည့္လည္ပတ္၊ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားစြမ္းအားျပည့္လုပ္ေဆာင္

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ- ၈

အ၀တ္အထည္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမဟုတ္ဘဲ သုံးစြဲလုိက္ပါက ကုန္ဆုံးသြားသည့္ သုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျပည့္မီေအာင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစသည့္အျပင္ စက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္း၊ ျပည္ပမွ၀ယ္ယူရန္မလုိအပ္ေတာ့ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစသျဖင့္ တပ္မေတာ္စက္႐ုံမ်ား၏စက္မ်ား စြမ္းအားျပည့္လည္ပတ္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း စြမ္းအားျပည့္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္႐ုံ(သမုိင္း)သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးတုိ႔လုိက္ပါၿပီး ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္႐ုံ(သမုိင္း)သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ဦးစြာ စက္႐ုံအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ စက္႐ုံမွဴးက စက္႐ုံ၏ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စက္မ်ားတပ္ဆင္ထားရွိမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ၊ ေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈအား သီးျခားပုိက္လုိင္းဆြဲ၍ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ လုိအပ္ခ်က္အျပင္ ႏုိင္ငံ့လုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိပါ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံလူဦးေရအရ  စြပ္က်ယ္အသုံးျပဳ၀တ္ဆင္သည့္ အမ်ိဳးသားအင္အား ၆ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ဆုိလုိသည္မွာ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚသုံးသပ္၍ စက္႐ုံထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္၀ယ္လုိအားျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္တြင္ မိမိတုိ႔စက္႐ုံထုတ္ကုန္မ်ား အရည္အေသြးအရယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းအရယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေအာင္ စီမံလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံပုိင္းမွ ထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ိေရးအပုိင္းမွလည္း ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္၊ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိသားစု တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္အားျဖင့္လည္းေကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားအမွန္တကယ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ စီမံလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လုိေၾကာင္း၊ စက္႐ုံမွေရဆုိးစြန္႔ပစ္မႈအားလည္း စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္၍ အၿမဲစစ္ေဆး ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ေရးတုိ႔အား မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ စက္႐ုံထုတ္ပစၥည္းမ်ားအားၾကည့္႐ႈ၍ ပိတ္စအသားႏွင့္ ေဆးအေရာင္ခုိင္ခံ့မႈရွိေရး၊ စက္႐ုံထုတ္အ၀တ္အထည္မ်ားေဆးေရာင္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ခ်ဳပ္႐ုိးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ေရး၊ အျခားျပင္ပထုတ္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ပိတ္စ၊ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ၍ မိမိစက္႐ုံထုတ္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရးစီမံေဆာင္ရြက္ရန္မွာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ သတၱဳပစၥည္းစက္႐ုံ(အုတ္က်င္း)သုိ႔ေရာက္ရွိရာ စက္႐ုံအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ စက္႐ုံမွဴးက စက္႐ုံ၏အေျခအေနႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အေရအတြက္ထက္ အရည္အေသြးကုိဦးစားေပး၍ စက္႐ုံထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္  ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ စက္မ်ားစြမ္းအားျပည့္လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ မိမိစက္႐ုံထုတ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးတုိ႔အား မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ စက္႐ုံထုတ္ပစၥည္းမ်ားအားၾကည့္႐ႈ၍ အမွန္တကယ္လုိအပ္ၿပီး အသုံး၀င္သည့္ ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ခ်ိဳင့္ စေသာအျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိပါ စတီး၊ သတၱဳတုိ႔ျဖင့္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးမွာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္႐ုံအတြင္းပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈအဆင့္ဆင့္္အား လုိက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေရႊဖီဦးအသင့္ေဖ်ာ္ လက္ဖက္ရည္ထုပ္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံသုိ႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး စက္႐ုံမွဴး႐ုံးခန္း၌ စက္႐ုံမွဴးက Tea Powder ၊ Tea Mix ႏွင့္ Sun ႏုိ႔မႈန္႔ထုတ္မ်ား ႏွစ္အလုိက္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္ရန္ လ်ာထားလုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ဖက္ေျခာက္ ကုန္ၾကမ္း၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ၏အဓိကအခ်က္မွာ ေစ်းကြက္မွလက္ခံေရးျဖစ္၍ စားသုံးသူမ်ား၏ Feed back ကုိလည္းအေလးထား၍ ျပဳျပင္စီမံလုပ္ေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ စားေသာက္ကုန္ျဖစ္၍ ဓာတုပစၥည္းမ်ားလုံး၀ပါ၀င္မႈမရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေစေရးကုိလည္း အၿမဲစစ္ေဆးၾကပ္မတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အျမတ္မ်ားမ်ားမယူဘဲ အျမတ္အစြန္းနည္းနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စက္႐ုံအတြင္း Tea Powder ႏွင့္ Tea Mix ထုတ္လုပ္ေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိ လုိက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ စက္႐ုံမွဴးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းျပသသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လက္ရွိတြင္ဓာတုပစၥည္း လုံး၀ကင္းစင္ေသာ၊ အန႔ံမွအစမပါရွိေသာ Tea Mix မ်ား တစ္ႏွစ္လွ်င္အထုပ္ေရ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာမွ ဆက္လက္၍ တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရႊဖီဦး Tea Mix ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလက ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္သာ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း စက္မ်ား၏ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈစြမ္းအား အရ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ပါ၀ယ္ယူသုံးစြဲႏုိင္ရန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ Tea Mix ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ စက္႐ုံ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

ဖတ်သင့်သော သတင်းများ

ျပန္စာထားခဲ့ပါ။

သင့္ email လိပ္စာကို ေဖာ္ျပမည္ မဟုတ္ပါ။ လိုအပ္ေသာ ကြက္လပ္မ်ားကို * ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။