တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ရုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္ ကိုယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္မွ ဂုဏ္ျပုႀကိုဆို၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ မွျပန္လည္ေရာက္ရွိ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၇

ဆက်ဖတ်ရန်

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ရုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္ ကိုယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္မွ ဂုဏ္ျပုႀကိုဆို၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ မွျပန္လည္ေရာက္ရွိ (ရုပ္သံသတင္း)

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၇  

ဆက်ဖတ်ရန်

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ မွျပန္လည္ ေရာက္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ – ၂၇ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shouigu ႏွင့္ ႐ုရွား-ျမန္မာ စစ္ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ

ဆက်ဖတ်ရန်

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ရုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္ ကိုယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္မွ ဂုဏ္ျပုႀကိုဆို၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ OJSC Muromteplovoz စက္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕မွ စိန္႔ပီတာစဘက္ၿမိဳ႕သုိ႔ အထူးအျမန္ရထားျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းေလ့လာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား ရုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္ ကိုယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ုပ္က ဂုဏ္ျပုႀကိုဆို၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆

ဆက်ဖတ်ရန်

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ကုိယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၆ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ႐ုရွားတပ္မေတာ္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား ဒုတိယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Vice Admiral Volozhinskiy Andrei Olgertovich က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးေရွ႕၌ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိသည္။ အဆုိပါဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ

ဆက်ဖတ်ရန်